อาชีพ

?

อาชีพ? คือ? การทำมาหากินเพื่อยังชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

?

อาชีพ

หรืออาชีวะ? คือ? งานที่ทำเพื่อเลี้ยงชีพ

งานจึงมีหลายแบบที่มีผลสนองของงาน คือ? เงิน? ความสำเร็จ? ผลตอบแทน? รางวัล? ฯลฯ?

?

?

อาชีพในยุคปัจจุบัน

อาชีพในยุคปัจจุบันมีอาชีพแตกแขนงจากอาชีพในอดีตและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่หลายอาชีพ

เนื่องจากวิวัฒนาการความก้าวหน้าที่เจริญรุ่งเรืองขึ้น? อาชีพจึงพัฒนาขยายขอบเขตที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

?

อาชีพที่แตกแขนงจากอาชีพในอดีต? เช่น

อาชีพครู

แตกแขนงออกเป็นหลายสาขา

ครูปฐมวัย

ครูประถมศึกษา

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาสังคม

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

??????????????? - ครูผู้สอนวิชา

?

ครูมัธยมศึกษา

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาสังคม

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

??????????????? - ครูผู้สอนวิชา

?

ครูอาชีวะ?????????????

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาช่างยนต์

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาช่างกล

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาช่างไฟฟ้า

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาเขียนแบบ

??????????????? - ครูผู้สอนวิชาก่อสร้าง

?

อาจารย์มหาวิทยาลัย

??????????????? -

อาชีพแพทย์

แตกแขนงออกเป็นหลายสาขา

??????????????? - ทันตแพทย์

??????????????? - พยาธิแพทย์

??? ????????? - อายุรแพทย์

??? ????????? - จักษุแพทย์

??? ????????? - สูตินรีแพทย์

??? ????????? - ศัลยแพทย์

??? ????????? - ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

??? ????????? - จิตแพทย์

??? ????????? - แพทย์โสตศอนาสิก

ฯลฯ???????

???????????????

?

?

?

ฯลฯ

?

อาชีพที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี? เช่น

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

โปรแกรมเมอร์

เว็บมาสเตอร์

ฯลฯ

?

?

?

อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่? เช่น

นักออกแบบ

นักจัดอบรม

วิทยากร

?

ฯลฯ

?

?

?

ครั้งที่ 1? 1/05/2557

ปรับปรุงครั้งที่ --

?

?

ข้อตกลงเบื้องต้น

สารานุกรมแนะแนว เป็นหมวดหมู่สำหรับเก็บเรียบเรียงข้อมูลสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว? ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้อ้างอิง? เนื่องจากเป็นเพียงสารานุกรมนอกกรอบ เพื่อนำเสนอสาระน่ารู้ตามแนวทางของนิวแนวเท่านั้น

?

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน?

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ?

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ? e-mail :? This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

?

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่โพส

?

1? พฤษภาคม? 2557