?

อาชีพรับจ้างทั่วไป

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพรับจ้างทั่วไป? คือ? อาชีพที่มีเนื้อหากว้างมาก? แต่สรุปได้ดังนี้ คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น? รับจ้างทำความสะอาด? รับจ้างขับรถ? รับจ้างตัดหญ้า? รับจ้างอื่น ๆ? ตามแต่ภาระงาน? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. งานทั่วๆ? ไป

2.? อื่น ๆ? ตามภาระงาน

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความซื่อสัตย์

2.? มีความขยันหมั่นเพียร

3.? มีความพยายาม

4.? มีความอดทน

5.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ลูกจ้างทั่วไป

2.? พนักงานทั่วไป

3.? พนักงานส่งเอกสาร

4.? พนักงานส่งสินค้า

5.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? ศูนย์พัฒนาอาชีพ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพรับจ้างทั่วไป? อาชีพที่มีขอบข่ายงานกว้าง? แต่ลักษณะงานระดับพื้นฐาน

เรียนรู้ เพื่ออยู่รอด ทุกอาชีพย่อมมีทางก้าวหน้าในแบบของตน

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?