?

อาชีพชาวไร่

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพชาวไร่? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำไร่? เช่น? ไร่ข้าว? ไร่ข้าวโพด?? ไร่อ้อย? ไร่มัน? เป็นต้น? ซึ่งชาวไร่เป็นอาชีพต้นน้ำที่ต้องใช้แรงงานในการแรกเงินที่ได้ด้วยความยากลำบาก? สู้ชีวิต? มีความขยันหมั่นเพียร

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ทำไร่

2.? ดูแลรักษาพืชไร่

3.? ฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช?? ยาฆ่าหญ้า

4.? ให้น้ำ? ดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีความแข็งแรง

2.? ขยัน

3.? อดทน

4.? สู้ชีวิต

5.? มีความพยายาม

6.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ชาวไร่

2.? เจ้าของไร่

3.? เจ้าของกิจการงานไร่เชิงท่องเที่ยว

4.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? ศูนย์พัฒนาการเกษตร

3.? ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพชาวไร่เป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อแลกกับเงินเพื่อหาเลี้ยงชีพ? ส่งลูกเรียน? มีความอดทน มานะ? ต่อสู้ชีวิต? เพื่ออนาคตที่ดีของลูก อีกทั้งเป็นกระดูกสันหลังของชาติ? นับว่าเป็นอาชีพที่น่ายกย่องที่สุด

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?