Print
Category: หมวดศักยภาพทางกาย
Hits: 2954

?

อาชีพนักกายภาพบำบัด

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักกายภาพบำบัด? เป็นอีกสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย? เช่น? การดูแลผู้ป่วย? การป้องกันโรคและอาการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย? การให้บริการฟื้นฟูสุขภาพ? กายทำกายภาพบำบัดผู้ป่วย การประเมิน? วิเคราะห์? วางแผนรักษาผู้ป่วย เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

2. การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย

3. การป้องกันอาการที่อาจขึ้นกับผู้ป่วย

4.? การส่งเสริมสุขภาพ

5. การทำกายภาพบำบัด

6. อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีใจรักในงานบริการ

2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

4. มีทักษะการสื่อสารที่ดี

5. มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการบำบัดโรคด้วยวิธีการต่าง ๆ

6. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

2. นักกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลเอกชน

3. นักกายบำบัดเฉพาะกิจ? เช่น? รับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน? เป็นต้น

4. เจ้าของสถานประกอบการฟื้นฟูสุขภาพ และกายภาพบำบัดผู้ป่วย

5. อาจารย์สอนกายภาพบำบัด

6. นักกายภาพประจำศูนย์ฝึกกีฬา? และนักกีฬา

7. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักกายภาพบำบัดเป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ? และนับวันจะมีความต้องการขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยใกล้ที่จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น? นักกายภาพบำบัดจึงเป็นอาชีพอีกอาชีพที่มีงานรองรับ? ตลอดจนถึงผู้คนในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ? และการฟื้นฟูสุขภาพ? ฉะนั้นน้อง ๆ? ที่สนใจอาชีพนี้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

6/02/2555

?