Print
Category: หมวดศักยภาพทางกาย
Hits: 4933

อาชีพทหาร

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพทหาร คือ อาชีพรั่วของชาติ มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้คงอยู่ ค่อยตรวจสอบความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดน และป้องปราบชาติอื่น ๆ ไม่ให้รุกราน

อาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย ไม่ให้ผู้ได้มารุกรานชาติบ้านเมือง

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางน้ำ

2. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางบก

3. ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางอากาศ

4. ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทหารนานาชาติ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้บัญชาการ

5. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2. มีความอดทน

3. มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง

4. มีความซื่อสัตย์สุจริต

5. รักความยุติธรรม

6. มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ

7. มีความกล้าหาญ

8. มีระเอียดความรอบคอบ

9. มีระเบียบวินัย

10. มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่กำหนดไว้

11. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

12. อื่น ๆ

?

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ทหารบก

2. ทหารอากาศ

3. ทหารเรือ

4. ทหารม้า

5. ทหารรักษาพระองค์

6. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. โรงเรียนเตรียมทหาร

2. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียน

3. ห้องสมุด

4. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทหาร

5. เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหารต่าง ๆ

6. เว็บไซต์ทั่วไป

7. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพทหารเป็นอาชีพที่เสียสละ เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปกป้องอธิปไตยของชาติไม่ให้ผู้ใดมารุกราน ผู้สนใจอาชีพทหารควรศึกษาข้อมูลประกอบให้เยอะ ๆ จากแหล่งเรียนรู้ทุกที่ก่อนการตัดสินใจเลือกเรียน สิ่งสำคัญของอาชีพนี้ คือ ผู้ประกอบอาชีพทหาร ต้องมีความอดทน ความระเบียบวินัย รักและเคารพต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นผู้รักความยุติธรรม มีความกล้าหาญทั้งกายและใจ

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู