อาชีพนักกิจกรรมบำบัด

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักกิจกรรมบำบัด คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้กิจกรรมช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ อุบัติเหตู หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้ร่างกายทำงานไม่เป็นปกติ โดยนักกิจกรรมบำบัดมีหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับบริการได้เคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีการทำงานที่ดีขึ้นหรือเป็นเป็นปกติ ด้วยการใช้กิจกรรมต่างๆ มาช่วยส่งเสริม ตลอดจนถึงค่อยเป็นกำลังใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้กิจกรรมบำบัดแก่ผู้รับบริการและบุคคลรอบข้างของผู้รับบริการ

?

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสรรมถนะทางร่างกายของผู้รับบริการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

2. สร้างกำลังใจให้ผู้รับบริการมีพลังในการดำเนินชีวิต

3. สรรหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือผู้มารับบริการ

4. อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. มีความคิดสร้างสรรค์

3. มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4. มีความขยัน และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

5. ชื่นชอบการทดลอง และการเล่น

6. มีสุขภาพจิตดี

7. เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน

8. ชื่นชอบการพบปะผู้คน

9. มีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับารทำงานของร่างกาย

10. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักจัดกิจกรรมบำบัด

2. เจ้าหน้าที่นักกิจกรรมบำบัดในโรงพยาบาล

3. เจ้าหน้าที่นักกิจกรรมบำบัดในหน่วยงานต่าง ๆ

4. เจ้าของสถาบำบัดต่าง ๆ

5. วิทยากรด้านการจัดกิจกรรมบัด

6. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขานักกิจกรรมบำบัด และอื่น ๆ

3. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4. เว็บไซต์ต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักกิจกรรมบบัดเป็นอาชีพที่น่าสนใจและ ในอนาคตอาชีพนี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อสังคม เนื่องจากผู้คนในยุคปัจจุบันได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอื่น ๆ มากมาย ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไข เช่น ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกาย ผู้ป่วยโรคเครียด ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า ผู้พิการบางประเภทที่ต้องการการบำบัดด้วยกิจกรรม ดังนั้นอาชีพนี้จึงมีโอกาสพัฒนาได้สูง และการสรรหากิจกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

02/07/2555