อาชีพนักภูมิสถาปัตย์

 

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักภูมิสถาปัตย์ หรือออกแบบสถานที่ ?คืออาชีพที่นำงานเกี่ยวกับการออกแบบ การวางแผน การจัดการกับพื้นที่ใช้สอยภายนอกอาคารให้มีความสวยงามเหมาะสมกับสถานที่

 

 

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ออกแบบสถานที่

2. การวางแผนการจัดการกับพื้นที่

3. การเลือกใช้วัสดุ และพรรณไม้ในการตกแต่งพื้นที

4. การวางโครงสร้างและแผนผังการออกแบบ

5. สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบและจัดการกับพื้นที่ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของพื้นที่

6. อื่น ๆ

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีใจรักงานศิลปะ

2. มีความอดทนสูง

3. มีความพยายาม

4. มีความสามารถด้านรูปทรง? ลักษณะของวัสดุสิ่งของ และพรรณไม้

5. มีความคิดสร้างสรรค์

6. ชอบงานศิลปะ ชอบความสวยงาม

7. มีความซื้อสัตย์ ยุติธรรม

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

9. อื่น ๆ

 

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักภูมิสถาปัตย์

2. นักออกแบบจัดสวน และพื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ

3. เจ้ากิจการออกแบบตกแต่งสวน และอาคารภายนอก

4. ครูสอนการออกแบบจัดสวน

5. อื่น ๆ

 

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

2. ห้องสมุด

3. ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. อื่นๆ

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักภูมิสถาปัตยกรรม เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงาน? มูลค่าจึงมากกว่าราคาจ้าง แต่มูลค่ากับมีผลทางด้านจิตใจ เพราะความสุขที่ได้จากการประกอบอาชีพนี้คือความภูมิใจในอาชีพ

หนทางก้าวหน้าในอาชีพนี้นับวันอาชีพนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากคนสวนใหญ่ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งทางกายและจิตใจ สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนมีความสุข นักภูมิสถาปัตยกรรม จึงมีส่วนช่วยให้อำนวยในการวางแผนออกแบบพื้นที่ภายนอกให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ

 

เขียน วันที่ 5/12/2556

 

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู