อาชีพนักจัดอบรม

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักจัดอบรม? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาต่าง ๆ? เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ? เช่น? ทักษะการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน? การทำงานอย่างไรให้มีความสุข? ทักษะการปฏิสัมพันธ์? ทักษะการวางแผนงาน? ทักษะการแก้ปัญหา? ทักษะการทำงานเป็นทีม? ทักษะการบริหารทรัพยากร? ทักษะการเอาตัวรอด?? ทักษะการปฏิเสธ? ทักษะทางอารมณ์ และอื่น ๆ

หรือเกี่ยวกับการจัดอบรมอาชีพ? เช่น? จัดอบรมหลักสูตรอาชีพต่าง ๆ

?

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ?จัดอบรมให้ความรู้

2.? จัดกิจกรรม

3. ?แสวงหาเทคนิคใหม่ ๆ? ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

4.? จัดกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความเครียดระหว่างจัดสัมมนา

5.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2.? มีความคิดสร้างสรรค์

3.? มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4.? มีความขยัน และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ? อยู่เสมอ

5.? มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

6.? มีสุขภาพจิตดี

7.? เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน

8.? ชื่นชอบการพบปะผู้คน

9.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? นักจัดกิจกรรมสันทนาการ

2.? นักจัดอบรม

3.? นักจัดอบรมส่งเสริมอาชีพ

4.? นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5.? เจ้าของธุรกิจจัดอบรมเพิ่มศักยภาพต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ? ที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยา และอื่น ๆ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพจัดอบรมต่าง ๆ? นับวันจะยิ่งมีความต้องการมากขึ้น? เนื่องจากองค์กรต่างๆ? เริ่มให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พนักงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการทำงานเฉพาะทางมากขึ้น ?ดังนั้นอาชีพนี้ในอนาคตจะมีการแข่งขันและเติบโตสูง? เนื่องด้วยบุคคลส่วนใหญ่ที่ทำงานในองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้งจะมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ตลอดจนถึงนักจัดอบรมอาชีพในอนาคตก็จะมีการเติบโตสูง? เพราะยุคปัจจุบันมีผู้สนใจประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษายุคใหม่ต่างมีแนวคิดที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตนเอง

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

?

20/09/2556