อาชีพนักจัดสวน

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักจัดสวน คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องการออบแบบสวนในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานที่และความต้องการของเจ้าของพื้นที่ เช่น การจัดสวนภายในอาคาร การจัดสวนภายนอกอาคาร การจัดสวนตามบ้านพัก หรือสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ออกแบบสวนในรูปแบบต่าง ๆ

2. การจัดวางองค์ประกอบของต้นไม้และพรรณไม้

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความแข็งแรง

2. ขยัน

3. อดทน

4. มีความคิดสร้างสรรค์

5. มีความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ต่าง ๆ

6. มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ

7. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. นักจัดสวน

2. เจ้าของกิจการออกแบบสวนและจัดสวนตามสถานที่ต่างๆ

3. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

3. หนังสือเกี่ยวกับบ้าน

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. เว็บไซต์ต่าง ๆ

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักจัดสวน เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากปัจจันที่อยู่อาศัย และอาคารสถานต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณ การตกแต่งสวนและจัดสวนให้ดูดี มีความสวยงามย่อมสร้างความรู้สึกสบายและผ่อนคลาย การจัดสวนจึงมีความสำคัญมาก และเป็นอาชีพที่มีทิศทางที่สดใส เนื่องจากเป็นงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

02/07/2555