?

อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพออกแบบเว็บไซต์? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับออกแบบเว็บไซต์? รูปแบบ? การจัดวางองค์ประกอบ? การจัดวางเนื้อหา? และรูปแบบต่าง ๆ?? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ออกแบบเว็บไซต์

2.? ออกแบบระบบเว็บไซต์

3.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความคิดสร้างสรรค์

2.? มีความสามารถทางด้านภาษาโปรแกรมต่างๆ

3.? มีความพยายาม

4. มีความอดทน

5.? มีความซื่อสัตย์

6.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? นักออกแบบเว็บไซต์

2.? เจ้าของเว็บไซต์

3.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักออกแบบเว็บไซต์? หนึ่งในอาชีพดี ๆ ที่สามารถเป็นนายของตนเองได้? และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยมือของเราเอง? อยากเป็นนักออกแบบเว็บ? ลองค้นคว้าข้อมูลแล้วลงมือทำ?? ทุกอย่างสำเร็จด้วยการลงมือทำครับ? เป็นกำลังใจให้นะครับ

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?