Print
Category: หมวดคิดสร้างสรรค์
Hits: 7748

?

อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์? หมายถึง? นักสร้างสรรค์ออกแบบเครื่องใช้? วัสดุ? อุปกรณ์ต่าง ๆ? ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน สำหรับอำนวยความสะดวกในการชีวิตให้ง่ายขึ้น

เช่น? ออกแบบเครื่องนอน? ออกแบบโต๊ะ? เก้าอี้? ?กล่อง??? โคมไฟ? และอื่นๆ? อีกมากมาย

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ออกแบบสร้างสรรค์รูปทรงเครื่องใช้

2.? ออกแบบการใช้ประโยชน์

3.? ออกแบบลวดลาย

4.? ออกแบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

5.? กำหนดวัสดุในการใช้

6.? วางแนวคิดการสร้างสรรค์

7.? คาบคุมการผลิตผลงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

8.? สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ

9.? อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีใจรักงานประดิดประดอย

2.? มีความอดทนสูง

3.? มีความพยายาม

4.? มีความสามารถด้านสีและรูปทรง

5.? มีความคิดสร้างสรรค์

6.? รักความสะอาด

7. ชอบงานศิลปะ? ชอบความสวยงาม

8.? มีความซื้อสัตย์? ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

9.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ??นักออกแบบผลิตภัณฑ์

2.?? ผู้ประกอบการด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

3.?? ?ครู? อาจารย์สอนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

4.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

2.? ห้องสมุด

3.? ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่นๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์บวกกับการคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ? เพื่อเพิ่มมูลราคาให้สมเหตุสมผลมากขึ้น? และสร้างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันให้กับผู้บริโภคได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่นักออกแบบได้สร้างขึ้น? ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ? เปิดสอนสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น? เพื่อส่งเสริมอุสาหกรรมการผลิตภัณฑ์ในประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

?

เขียน? วันที่ 26/12/2554

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?