?

รายละเอียดอาชีพ

อาชีพนักประดิษฐ์ เป็นอาชีพของคนชอบสร้างสรรค์โดยไร้ขีดจำกัด ปัจจุบันมีนักประดิษฐ์เกิดขึ้นมากมายหลายแขนง ยกตัวอย่าง เช่น นักประดิษฐ์ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกลเพื่อช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับมนุษย์ เครื่องโม่ เครื่องนวด เครื่องปั่น หรืออื่นๆ อีกมากมาย นักประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้เป็นนักบำบัดสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจสร้างรายได้และยังช่วยลดมลพิษขยะต่างๆ ได้ตามอัตภาพ

งานประดิษฐ์คืองานสร้างสรรค์ที่ไม่มีขอบเขต

?

ลักษณะอาชีพ

สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ นวัตกรรมใหม่แบบไร้ขีดจำกัด สร้างสรรค์

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2. เป็นนักสังเกต

3. ชอบการประดิษฐ์

4. ชอบการทดลอง

5. ชอบการออกแบบ

6. มีความมุ่งมั่น

7. มีความอดทนสูง

8. อื่นๆ

?

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักประดิษฐ์

2. เจ้าของสิทธิบัตรต่าง ๆ

3. เจ้าของกิจการ

4. พนักงานฝีมือในโรงงาน

5. อื่น ๆ

?

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

1. เว็บแนะแนว

2. ห้องสมุด

3. ร้านหนังสือ

4. เว็บไซต์ต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

?

อาชีพนักประดิษฐ์เป็นอาชีพที่ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ มีความสามารถและทักษะสูง โดยเฉพาะในเรื่องจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญของนักประดิษฐ์ น้องๆ ที่สนใจเป็นนักประดิษฐ์สามารถศึกษาหาข้อมูลจากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้นะครับ

?

เขียน วันที่ 13/06/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู