Print
Category: หมวดมนุษยสัมพันธ์
Hits: 1125

คำชี้แจงการใช้หมวดมนุษยสัมพันธ์ : สาระน่ารู้การแนะแนวอาชีพ

 

 

 หมวดมนุษยสัมพันธ์

 

หมวดอาชีพแบ่งตามประเภทอาชีพที่อาศัยความมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

เนื่องจากเว็บนิวแนวดอทเน็ต  เว็บสร้างสรรค์การเรียนรู้ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายในเว็บเพื่อสร้างฐานข้อมูลในการเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2557  จึงได้เรียบเรียงเนื้อหาต่าง ๆ  เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  แหล่งอ้างอิงข้อมูลในอนาคต

 

***หมายเหตุ***

การเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ บางส่วนอาจมีข้อมูลไม่สมบูรณ์และบางส่วนรอการเพิ่มเติมข้อมูลขอให้น้อง ๆ  นักเรียน  นักศึกษา และผู้สนใจ  โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ประกอบ  หากข้อมูลที่เรียบเรียงสมบูรณ์แล้วผู้เรียบเรียงจะแจ้งในหมายเหตุ  โดยแสดงตัวอย่างดังนี้

*วันที่โพส

(คือข้อมูลที่โพสในครั้งแรกังรอการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต)

*ปรับปรุงครั้งที่.....

(คือข้อมูลที่ได้ปรับการปรับปรุง เนื้อหาส่วนใหญ่ได้รับการตรวจทานความเหมาะสมความถูกต้องตามจำนวนครั้งที่ปรับปรุง)

*ข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์เกิน 80  เปอร์เซ็นต์)

*ข้อมูลสมบูรณ์

(คือ ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  มีความถูกต้องสมบูรณ์)

 

*************************************************************************

ดังนั้นน้อง ๆ นักเรียน  นักศึกษา และท่านผู้สนใจสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม

 

และสามารถแสดงความคิดเห็นหากมีข้อผิดพลาดประการใด  สามารถส่งข้อติ ชม มาได้ที่

https://th-th.facebook.com/newsguidance

https://plus.google.com/+NewnaewNet/posts

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้โพส

 

ทีมงานนิวแนวดอทเน็ต