?

อาชีพนักกิจกรรม

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักกิจกรรม? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ? เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ? เช่น? ทักษะการปฏิสัมพันธ์? ทักษะการแก้ปัญหา? ทักษะการทำงานเป็นทีม? ทักษะการบริหารทรัพยากร? ทักษะการเอาตัวรอด??? ทักษะการปฏิเสธ? ทักษะทางอารมณ์ และอื่น ๆ? อีกมากมาย

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ?จัดกิจกรรมต่าง ๆ

2. ?แสวงหาเทคนิคใหม่ ๆ? ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

3.? จัดกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายความเครียดระหว่างจัดสัมมนา

4.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2.? มีความคิดสร้างสรรค์

3.? มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

4.? มีความขยัน และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ? อยู่เสมอ

5.? ชื่นชอบการทดลอง? และการเล่น

6.? มีสุขภาพจิตดี

7.? เป็นผู้ที่มีอารมณ์ขัน

8.? ชื่นชอบการพบปะผู้คน

9.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? นักจัดกิจกรรมสันทนาการ

2.? นักจัดอบรม

3.? เจ้าของธุรกิจจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ

4.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ? ที่เปิดสอนสาขาจิตวิทยา และอื่น ๆ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักจัดกิจกรรมสันทนาการ? หรือาชีพจัดอบรมต่าง ๆ? นับวันจะยิ่งมีความต้องการมากขึ้น? เนื่องจากองค์กรต่างๆ? เริ่มให้ความสำคัญกับการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้พนักงาน? และการสร้างศักยภาพให้พนักงานสามารถทำงานได้ดีขึ้น? และมีสุขภาพจิตดี? ดังนั้นอาชีพนี้ในอนาคตจะมีกรแข่งขันและเติบโตสูง

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?