?

อาชีพนักจิตวิทยาองค์การ

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักจิตวิทยาองค์การ? คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและจัดสรรทรัพยากรบุคคลให้สามารถนำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ? สร้างเสริมคุณภาพการทำงานของพนักงานให้ทำงานได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมกับ? คัดสรรพนักงานเข้าทำงาน? หาวิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน? โดยส่วนใหญ่ทำงานอยู่ใน? องค์กรต่าง ๆ? โรงงานอุตสาหกรรม? บริษัท? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ? ความเครียด

2. คัดสรรพนักงานเข้าทำงาน

3.? จัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับงาน

4. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

5. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

3. มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา

4. มีความสามารถด้านเหตุผล

5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

6. รักในบริการ

7. ชื่นชอบการให้คำปรึกษา

8. มีความสามารถด้านการบริหารบุคคล

9. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักจิตวิทยาองค์การ

2. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

4. เจ้าของกิจการ

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นักจิตวิทยาองค์การ? อาชีพในฝันของน้อง ๆ? หลายคน? เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการอยู่ตลอด? เนื่องจากปัจจุบันโรงงาน และบริษัทต่าง ๆ มีความต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี? ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ?? มีแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ? น้อง ๆ? ผู้สนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้นะครับ

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

6/02/2555

?