?

อาชีพนักจิตวิทยาโรงเรียน

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักจิตวิทยาโรงเรียน? คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ? ตรวจวินิจฉัยปัญหาทางจิต? ความผิดปกติทางด้านสภาพจิตใจ? หรือพฤติกรรมที่แสดงออก? และส่งเสริมป้องกันปัญหาทางจิต? ความเครียดของผู้เรียน? ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ? โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียน ??เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียด? การเรียน? เป็นต้น

2. วินิจฉัยปัญหาทางจิตของนักเรียนบางคนเพื่อส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตรักษาต่อ

3. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนในด้านปัญหาการเรียน

4. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ

5. จัดบริการแนะแนว

6. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

3. มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา

4. มีความสามารถด้านเหตุผล

5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

6. รักในบริการ

7. ชื่นชอบการให้คำปรึกษา

8. มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู

9. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักจิตวิทยา

2. นักจิตวิทยาของโรงเรียนรัฐ

3. นักจิตวิทยาของโรงเรียนเอกชน

4. ครูแนะแนว

5. เจ้าของสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์

6. อาจารย์สอนวิชาจิตวิทยา

7. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นักจิตวิทยาโรงเรียน? อาชีพในฝันของน้อง ๆ? หลายคน? เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการ เนื่องจากโรงเรียนก็มีความต้องการนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน? เพื่อค่อยดูแลให้คำปรึกษาเด็กนักเรียน? ?น้อง ๆ? ผู้สนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้นะครับ

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

6/02/2555

?