Print
Category: หมวดมนุษยสัมพันธ์
Hits: 1910

?

อาชีพนักจิตวิทยา

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักจิตวิทยา? คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ? ตรวจวินิจฉัยปัญหาทางจิต? ความผิดปกติทางด้านสภาพจิตใจ? หรือพฤติกรรมที่แสดงออก? และส่งเสริมป้องกันปัญหาทางจิต? ความเครียดของผู้คนในสังคม? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ? ความเครียด

2. วินิจฉัยปัญหาทางจิต

3. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการรักษาผู้ที่สุขภาพจิตไม่ปกติ

4. ส่งเสริมและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ

5. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

2. บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ

3. มีความรู้ด้านการใช้เครื่องมือทางจิตวิทยา

4. มีความสามารถด้านเหตุผล

5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

6. รักในบริการ

7. ชื่นชอบการให้คำปรึกษา

8. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักจิตวิทยา

2. นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลรัฐ

3. นักจิตวิทยาของโรงพยาบาลเอกชน

4. นักจิตวิทยาประจำศาล

5. นักจิตวิทยาของกรมตำรวจ

6. อาจารย์สอนวิชาจิตวิทยา

7. นักจิตวิทยาประจำศูนย์สุขภาพจิต? กรมสุขภาพจิต

8. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นักจิตวิทยา? อาชีพในฝันของน้อง ๆ? หลายคน? เป็นอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการอยู่ตลอด? เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม? แรงกดดันจากหลายๆ? อย่างทำให้ผู้คนเกิดปัญหาความเครียดมากขึ้น? อาชีพนักจิตวิทยาจึงเป็นอาชีพที่ค่อยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ปัญหาด้านความเครียด และปัญหาด้านสุขภาพจิตได้ดี? น้อง ๆ? ผู้สนใจลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้นะครับ

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

6/02/2555

?