อาชีพพนักงานขาย

อาชีพขายสินค้า คือ อาชีพให้บริการขายสินค้า ส่งเสริมการขายในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้สินค้านั้น ๆ ขายได้

อาชีพขายสินค้ามีหลายแบบ เช่น พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน พนักงานขายตรง พนักงานส่งเสริมการขาย ฝ่ายการตลาด ฯลฯ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ขายสินค้า

2. ส่งเสริมการขาย

3. อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีอัธยาศัยดี

2. รักอาชีพบริการ

3. มีความสุขภาพเรียบร้อย

4. ชอบเจราจา

5. ชอบพบปะผู้คน

6. มีไหวพริบดี

7. มีทักษะทางภาษา

8. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานขาย

2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

3. หัวหน้าฝ่ายกาตลาด

4. ผู้ประกอบการ

5. ตัวแทนจำหน่ายสินค้า

6. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาการตลาด

3. เว็บไซต์

4. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพการตลาดหรือพนักงานขาย เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนและไหวพริบดี

ซึ่งความก้าวหน้าของอาชีพนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และความขยัน

ผู้สนใจประกอบอาชีพการตลาดควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสม่ำเสมอ

มีใจรักการบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู