?

อาชีพนักสถิติ

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักสถิติ? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกระทำข้อมูล? การสรุปข้อมูล? การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ? เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดการ? วางแผน? ศึกษา? และเป็นข้อสรุปต่าง ๆ? เป็นต้น? ซึ่งนักสถิติมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นกลไกเพื่อช่วยดำเนินการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ? โดยแสดงออกมาเป็นตัวเลขหรือบทสรุปที่น่าสนใจ? ง่ายต่อความเข้าใจ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ?เก็บรวบรวมข้อมูล

2.? จัดกระทำข้อมูล

3.? นำเสนอข้อมูล

4.? สรุปข้อมูล

5.? สร้างแผนข้อมูล

6.? อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

2.? มีความละเอียดรอบครอบ

3.? มีความมุ่งมั่นการทำงาน

4.? มีความซื่อสัตย์

5.? มีความพยายาม และความตั้งใจในการทำงาน

6.? อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

2.? นักวิเคราะห์

3.? เจ้าที่แผนและนโยบาย

4.? นักวิจัย
5.? นักสถิติ

6.? นักวิชาการ

7.? นักสำรวจความคิดเห็น

8.? อาจารย์มหาวิทยาลัย

9.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? หนังสือการวัดผลและสถิติ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักสถิติ? เป็นอาชีพที่มีความจำเป็นทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต? เพื่อให้ทราบข้อมูลโดยรวมและสภาพต่าง ๆ? จึงจำเป็นต้องอาศัยนักสถิติช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูล? เพื่อประกอบการวางแผนต่างๆ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?