?

อาชีพนักวิจารณ์

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักวิจารณ์? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลงานต่าง? ๆ? เช่น? นักวิจารณ์ศิลปะ? นักวิจารณ์ภาพยนตร์?? นักวิจารณ์หนังสือ?? เป็นต้น? ซึ่งอาชีพนักวิจารณ์? มักมาควบคู่กับการเป็นนักเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องที่วิจารณ์? ซึ่งนับว่าเป็นอาชีพที่แปลก? และมีความน่าสนใจ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? เขียนบทความวิจารณ์

2.? อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ชื่นชอบการวิเคราะห์วิจารณ์

2.? ชอบศึกษาอย่างละเอียด

3.? ชอบงานท้าทายความคิด

4.? เป็นผู้มีเหตุผล

5.? อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? นักวิจารณ์

2.? ผู้เขียนบทความวิจารณ์

3.? นักเขียน

4.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? นิตยสารต่าง ๆ

4.? รายการต่าง ๆ

6.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

7.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

8.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักวิจารณ์? เป็นอาชีพที่สร้างสีสันให้กับวงการต่าง ๆ? ได้ดี? และเป็นตัวกระตุ้นความสนใจในเรื่องที่วิจารณ์นั้น ๆ? ส่งผลให้ผลงานต่าง? ๆ? โด่งดังได้? ทั้งในแง่บวกและลบ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?

?