Print
Category: หมวดกระบวนการคิด
Hits: 1403

?

อาชีพนักวัดผล

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักวัดผล? คือ?? อาชีพที่เกี่ยวข้องการตัวเลข? สถิติ? ค่าทางคณิตศาสตร์? เช่น??? นักวัดผลการศึกษา?? นักวัดผลตัวเลขทางสถิติ? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? การวัดผล

2.? การหาค่าการวัดผล

3.? การเก็บรวบรวมข้อมูลการวัดผล

4.? อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีความสามารถทางคณิตศาสตร์

2.? มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์

3.? มีความสามารถทางด้านเหตุผล

4.? มีความสามารถด้านการคาดการณ์

5.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? นักวัดผลทางการศึกษา

2.? นักวัดผล

3.? อาจารย์มหาวิทยาลัย

4.? เจ้าหน้าที่สำนักสถิติแห่งชาติ

5.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

?

?

?

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

4.? หนังสือการวัดผลต่าง ๆ

6.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

7.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

8.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักวัดผล? เป็นอีกอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเลข และการวัดผล? การคำนวณข้อมูล? วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าที่ต้องการ?? ผู้สนใจอยากเป็นนักวัดผลลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?

?