?

อาชีพนักการตลาด

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักการตลาด คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย? การสร้างตลาด และการแข็งขันทางการตลาด

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? การส่งเสริมการขาย

2.? การวิเคราะห์การตลาด

3.? การวิเคราะห์การแข่งขัน

4.? การสร้างกลยุทธ์การแข่งขัน

5.? การวิจัยทางการตลาด

6. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ชื่นชอบการแข่งขัน

2.? ชื่นชอบงานท้าทายความสามารถ

3.? มีความคิดสร้างสรรค์

4. มีทักษะการคิดวิเคราะห์

5.? มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

6.? มีความขยัน และความพยายาม

7.? มีมนุษยสัมพันธ์ดี

8.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานส่งเสริมการขาย

2.? เจ้าหน้าที่การตลาด

3.? ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการวิจัยทางการตลาด

4.? เจ้าของกิจการ

5.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ? ที่เปิดสอนสาขาการตลาด

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักการตลาดเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของบริษัทต่าง ๆ? ที่มีการแข่งขันสูง? น้อง ๆที่สนใจอยากเป็นนักการตลาดลองหาข้อมูลเพิ่มเติม? ดูนะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?

?