?

?

อาชีพนักรังสีการแพทย์

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักรังสีการแพทย์? เป็นอีกอาชีพที่มีความสำคัญมากในสายการแพทย์? เนื่องจากอาชีพนี้มีความเกี่ยวข้องกับการใช้รังสีในการวินิจฉัยโรค? และการรักษาโรค? เพื่อใช้ประกอบการรักษาทางการแพทย์? เช่น? การตรวจเอกซเรย์?? การฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง?? และโรคต่าง ๆ? ที่ต้องใช้การตรวจทางรังสีร่วมในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรค? ตลอดจนถึงการวิจัยในด้านการรักษาและการแพทย์? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การฉายรังสี

2.? การถ่ายภาพเอกซเรย์

3.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ชื่นชอบการศึกษาค้นคว้า

2. มีความสามารถทางด้านภาษา

3. มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

4. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักรังสีการแพทย์ตามโรงพยาบาลของรัฐ

2. นักรังสีการแพทย์ตามโรงพยาบาลเอกชน

3. นักรังสีเทคนิค

4. นักวิทยาศาสตร์ด้านรังสี

5. นักวิจัยทางการแพทย์

6. อาจารย์สอนเกี่ยวกับเรื่องรังสีวิทยา

7.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักรังสีการแพทย์การแพทย์เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญละน่ายกย่อง? เนื่องจากหลาย ๆ? สาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย? การรักษา? การบำบัดโรคของผู้ป่วย? ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม น้อง ๆ? ที่สนใจเกี่ยวกับนักรังสีลองสืบค้นข้อมูลจากหลายๆ? แหล่งดูนะครับ? เนื่องจากเนื้อหาที่ผู้จัดทำเขียนขึ้นยังไม่สวมบูรณ์มากนัก? หรือท่านผู้ที่มีความรู้เกี่ยวนักรังสีการแพทย์สามารถแนะนำติ? เพิ่มเติมข้อมูลได้จะเป็นการขอบพระคุณอย่างยิ่ง? เพื่อประโยชน์ในการเป็นข้อมูลพื้นฐานต่อเยาวชนของชาติ? ครับ

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

6/02/2555

?