?

อาชีพนักบริหาร

?

รายละเอียดของอาชีพ

นักบริหาร? ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมาก? โดยเฉพาะบริษัทต่าง ๆ มีความต้องการนักบริหารหลายระดับ? เช่น? ผู้จัดการ ผู้จัดการสาขา? ผู้จัดการฝ่ายผลิต? ผู้จัดการฝ่ายบุคคล? ผู้อำนวยการ? ผู้บริหารงานต่างๆ?? อาชีพบริหาร? คือ จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารงานตามส่วนต่าง ๆ? ของงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. บริหารงานตามส่วนที่ได้รับผิดชอบ

2. การบริหารงานทั่วไป

3. การจัดสรรทรัพยากรให้มีคุณภาพ

4. การวางแผนธุรกิจ

5. การวิเคราะห์หาข้อบกพร่องของการบริหาร

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความสามารถทางตรรกศาสตร์

2. บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ

3. มีความสามารถทางการบริหารงาน

4. มีความสามารถด้านเหตุผล

5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

6. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. เจ้าของธุรกิจ

2. นักบริหารต่างองค์กรต่าง ๆ? ทั้งรัฐและเอกชน

3. ผู้บริหาร CEO

4. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ในยุคปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ? เปิดสาขาการบริหารหลายแขนง? เช่น? การบริหารธุรกิจ? การบริหารการศึกษา? การบริหารความคัดแย้ง? และอื่น ๆ? รวมไปถึงการปกครองต่าง ๆ?? ผู้สนใจอาชีพนักบริหารจึงต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพิ่มเติมความรู้อยู่เสมอ

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

28/11/2554

?