?

อาชีพนักเคมี

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักเคมี? เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ? เนื่องจากสังคมโลกยังต้องการการคิดค้นใหม่ ๆ? อยู่เสมอเพ่อตอบสนองต่อความต้องการหลาย ๆ? ด้าน? เช่น? ด้านการแพทย์? ด้านเทคโนโลยี? ด้านการทดลองค้นคว้า? ซึ่งอาชีพนักเคมีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สรรสร้างสิ่งใหม่ ๆ? ให้กับโลกอยู่เสมอ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ศึกษาโครงสร้างส่วนประกอบของสารเคมี

2. ศึกษาสมบัติของสารเคมีต่าง ๆ

3. ศึกษาการทำปฏิกิริยาของสารเคมีต่าง ๆ

4. การทดลองค้นคว้าสารเคมีตัวใหม่ ๆ

5. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความสามารถทางด้านเคมี

2. มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์

3. ชื่นชอบการทดลองค้นคว้า

4. มีความมั่นใจในตนเองสูง

5. มุ่งหมั่นในการทำงานสูง

6. อื่น ๆ

?

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักวิทยาศาสตร์สาขาเคมี

2. อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์

3. นักวิจัยทางด้านเคมี

4. นักเคมีตามสถานประกอบการต่าง ๆ? เช่น? ภาครัฐ? เอกชน? และบริษัท? โรงงานอุตสาหกรรม? ฯลฯ

5. นักวิจัยและสืบสวนทางวิทยาศาสตร์

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักเคมี? เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ? และยังมีความต้องการอยู่เสมอ?? น้อง ๆ ที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้ลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหลาย ๆ? เนื่องจากอาชีพนี้มีขอบข่ายกว้าง? และหากหลาย? ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ

หรือท่านที่มีความรู้ด้านนี้สามารถติ? หรือเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ได้ครับ? ยินดีรับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นครับ

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

6/02/2555

?