รายละเอียดอาชีพ

อาชีพนักวิทยาศาสตร์ เป็นอาชีพที่สำคัญก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น นักวิทยาศาสตร์เคมี ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวเรื่องสารเคมี คุณสมบัติของสารต่าง ๆ ศึกษาผลดีผลเสียผลข้างเคียงของเคมีต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับนวัตกรรมต่าง ๆ นักวิชาศาสตร์ฟิสิกส์ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง ปรากฏการณ์ต่างๆ พลังงานหรือกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดลองหาคำตอบ

ซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาศัยหลักการคือการศึกษาค้นคว้าสิ่งต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามและหาคำตอบอย่างเป็นระบบและดำเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสม เช่น อะไร ทำไม ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร

?

ลักษณะการทำงานของอาชีพ

การทดลองค้นคว้า การศึกษาหาคำตอบจากสิ่งที่ต้องการศึกษาต่าง ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความชื่นชอบกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์

2. ชอบการทดลอง ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

3. ชอบการคิดคำนวณ

4. เป็นผู้ที่ชอบสังเกตสิ่งรอบข้าอยู่เสมอ

6. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง

7. มีความอดทนพยายามสูง

8. มีความคิดความจำดี ชอบจดจำกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อการทดลอง

9. อื่นๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักวิทยาศาสตร์

2. นักวิทยาศาสตร์เอกชน

3. นักวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ

4. ครูวิทยาศาสตร์

5. นักประดิษฐ์

6. รับราชการ

7. พนักงานเอกชน

?

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

1. ห้องแนะแนวในโรงเรียน

2. เว็บแนะแนว

3. ห้องสมุด

4. เว็บกระทรวงวิทยาศาสตร์

5. อื่นๆ

?

น้องที่สนใจเป็นนักวิทยาศาสตร์ จะต้องฝึกฝนตนเองด้วยการฝึกสังเกตสิ่งต่าง ๆ ฝึกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองเลือกเรียนสายวิทย์ในช่วงชั้นมัธยมปลายเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในแขนงวิทยาศาสตร์ตามที่น้อง ๆ สนใจ เนื่องจากปัจจุบันและอนาคตยังมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลา

?

เขียน วันที่ 13/06/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู