อาชีพหมอ หรือแพทย์

แพทย์ คือ ผู้ให้บริการด้านการรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจในด้านต่าง ๆ

แพทย์ ในยุคปัจจุบันแบ่งออกได้หลายสาขา ตามสาขาเฉพาะทาง ยกตัวอย่างเช่น โรคผิวหนัง อายุรกรรม ศัลยกรรม โรคกระดูก โรคหู คอ โรคต่อมไร้ท้อ ระบบประสาท โรค แพทย์ผ่าตัด แพทย์ทั่วไป ฯลฯ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

วินิจฉัยโรคหรืออาการของโรค

ให้การรักษาโรค

ให้คำแนะนำทางการแพทย์

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ

2. มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

3. มีสติปัญญาดี

4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

5. เป็นผู้เสียสละ

6. รักและศรัทธาต่อวิชาชีพแพทย์

7. มีความมั่นใจในตนเอง

8. ไม่กลัวเลือด

9. ชอบการให้บริการ

10. ไม่รังเกลียดคนป่วย

11. ชื่นชอบงานท้าทาย

12. อดทนต่อสภาพแรงกดดันได้ดี

13. มีความซื่อสัตย์

14. อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. แพทย์

2. แพทย์ประจำตำบล

3. แพทย์ประจำโรงพยาบาลอำเภอ

4. แพทย์ประจำโรงพยาบาลจังหวัด

5. แพทย์โรงพยาบาลเอกชน

6. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

7. ผู้ประกอบการโรงพยาบาล

8. เจ้าของคลินิก

9. อาจารย์

10. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียน

2. ห้องสมุดต่าง ๆ

3. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรแพทย์ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์ ฯลฯ

4. เว็บไซต์

5. เอกสารและหนังสือต่าง ๆ

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่เสียสละ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่กับการดูแลรักษาคนไข้

โดยผู้ที่สนใจศึกษาคณะแพทย์ควรเลือกค้นหาข้อมูลให้เยอะ ๆก่อนตัดสินใจ และรู้ว่าตนเองมีความชอบความสนใจจริงหรือไม่

หากมีความสนใจอาชีพนี้อย่างแท้จริงแล้วถือว่าอาชีพแพทย์สร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างมหาศาล

แต่หากเลือกไปตามกระแสสังคมหรือความนิยม การทำงานของเราก็ไม่มีความสุข

?

ฉะนั้นก่อนตัดสินใจเรียนหรือเลือกเรียนสาขาวิชาใดก็ตาม ต้องคิดให้รอบคอบและต้องรู้จักตนเองให้ดีพอ

ว่าเราชอบสิ่งใด เพื่อความสุขและอนาคตในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า

ตรงความปรารถนาของเรา....

?

ขอให้น้อง ๆ ที่สนใจอาชีพต่างๆ ประสบความสำเร็จในการเลือกอาชีพเพื่อศึกษาต่อนะครับ

ศึกษาข้อมูลจากหลายๆ แหล่งนะครับ..จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวน้อง ๆ เองนะครับ

?

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู