อาชีพนักออกแบบสื่อการเรียน

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักออกแบบสื่อการเรียน คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิตสื่อการเรียน เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด ชุดการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนสำเร็จรูป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทาน หนังสือส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม ของเล่น เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. คิดหาวิธีการผลิตสื่อการเรียนรูปแบบต่างๆ

2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้

3. สร้างสื่อการเรียนรู้

4. อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความคิดสร้างสรรค์

2. มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้

3. เข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้

4. ชื่นชอบการประดิษฐ์คิดในสิ่งใหม่

5. รักการอ่าน

6. รักการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อย่เสมอ

7. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนของสำนักพิมพ์

2. เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของรัฐและเอกชน

3. เจ้าของกิจการผลิตสื่อการเรียนรู้

4. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน สาขานวัตกรรมทางการศึกษา และสาชาวิชาเทคโลยีทางการศึกษา

3. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. เว็บไซต์ต่าง ๆ

6. อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักออกแบบสื่อการเรียนรู้ เป็นอาชีพใหม่ที่น่าสนใจ เนื่องจากในยุคปัจจุบันช่องทางการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้มีหลายรูปแบบ โดยเฉพาะบุคคลที่จบการศึกษาสายครุศาสตร์ สายการศึกษา มีโอกาสที่จะเข้ามาประกอบอาชีพนี้ได้สูงเนื่องจากมีพื้นฐานด้านการจัดการศึกษา อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพแห่งอนาคตอีกอาชีพที่น่าจับตามองเนื่องจากเม็ดเงินด้านการศึกษาเป็นเงินที่ผู้ปกครองต้องการลงทุนให้บุตรหลานของตนมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดีอย่างไม่จำกัด

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

04/07/2555

?