?

อาชีพนักแปล

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักแปล? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานแปลภาษาต่างประเทศ? เป็นภาษาไทย? เช่น? การแปลหนังสือ? นวนิยาย?? เรื่องสั้น?? ตำราเรียน? บทความ และอื่น ๆ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. แปลภาษาต่าง ๆ? ให้เป็นภาษาไทย

2.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

2.? มีความสามารถด้านภาษาไทย

3.? มีเหตุผล

4.? มีทักษะการคิดวิเคราะห์

5.? มีทักษะการคิดสร้างสรรค์

6.? มีทักษะการคิดยืดหยุ่น

7.?? มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

8.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.?? นักแปลหนังสือ

2.?? นักเขียน

3.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? หนังสือ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพนักแปล? นับว่ามีความสำคัญและมีความต้องการมาก? เนื่องจากหนังสือต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ? มีหนังสือใหม่ ๆ? ออกมาทุกปี ผู้สนใจอยากเป็นนักแปลลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม นะครับ

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?