?

อาชีพชาวประมง

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพชาวประมง เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกับสัตว์น้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม

อาชีพชาวประมงเป็นอาชีพดั่งเดิมที่คนในยุคสมัยก่อนหากินตามแหล่งน้ำธรรมชาติในการจับสัตว์น้ำ? เช่น? กุ้ง? หอย? ปู? ปลา? มาบริโภคและขาย? ซึ่งปัจจุบันอาชีพชาวประมงได้พัฒนาเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากขึ้น ด้วยการทำเกษตรประมงในเชิงธุรกิจมากขึ้น? เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อขายเป็นอาหารและเครื่องประดับ? เช่น? การทำนากุ้งหรือฟาร์มกุ้ง? การทำฟาร์มปลาหรือการเลี้ยงปลาในบ่อดิน? การเลี้ยงปลาในกระชัง? การทำฟาร์มหอยมุก? การเพาะพันธุ์สาหร่าย? เป็นต้น นับวันอาชีพประมงจะมีการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและมีปริมาณมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์? อาชีพนี้จึงต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางมากขึ้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

(ชาวประมงแบบอาศัยธรรมชาติเป็นแหล่งเลี้ยงชีพ)

1.? การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์น้ำ

2. ?เรียนรู้วิธีการจับสัตว์น้ำแต่ละชนิด

3.? จับสัตว์น้ำ และอื่น ๆ ขายเพื่อดำรงชีพ

(ชาวประมงเชิงธุรกิจประมง)

1.? เพาะเลี้ยง? เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ พืชน้ำ? และคอยตรวจอาการของสัตว์น้ำที่อาจเกิดโรคต่าง ๆ

2.? เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์น้ำ หรือพืชน้ำ

3. ค้นคว้าและวิจัยวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีผลิตที่ดีและมีปริมาณที่มาก

4. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความแข็งแรงของร่างกาย

2.? มีความชำนาญด้านการจับสัตว์ทะเล

3.? รู้จักเรียนรู้ธรรมชาติของสัตว์น้ำ และพืชน้ำ

4.? ชอบการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ และพืชน้ำ

5.? มีความระเอียดรอบครอบ

6.? มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำ การเลี้ยงดูและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

7.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ชาวประมง

2.? เจ้าของกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ? เช่น? เจ้าของฟาร์มปลา?? ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มหอย? ฟาร์มสาหร่าย ฯลฯ

3.? เจ้าของกิจกรรมผลิตและแปรรูปผลิตผลิตภัณฑ์ทางทะเล

4.? เจ้าของกิจการนำเที่ยวเกี่ยวกับการเที่ยวชมพฤติกรรมของสัตว์น้ำ

5.? นักวิชาการทางทะเล

6. นักวิชาการประมง

7. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ และพืชน้ำ

8.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

?

1.? ห้องสมุด

2.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

3.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพชาวประมง? เป็นอาชีพดั่งเดิมของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์อาศัยแหล่งน้ำในการจับสัตว์น้ำมากินเป็นอาหาร ซึ่งปัจจุบันอาชีพประมงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพที่ทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพประมง เช่น? การเพาะพันธุ์ปลา? การเพาะเลี้ยงกุ้ง? การเลี้ยงหอย และสัตว์น้ำสวยงามต่าง ๆ สร้างรายได้ที่มีมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจ? การเรียนสาขาการประมงเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีผู้สนใจเรียนไม่น้อย ?เพราะการทำประมงในปัจจุบันและอนาคตต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างละเอียดรอบด้านและการปรับรูปแบบการทำประมงให้เหมาะกับความต้องการของตลาดและการแข่งขัน

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

?

07/02/2555

?

?