Print
Category: หมวดทักษะความจำ
Hits: 2106

?

อาชีพนักเศรษฐศาสตร์

?

รายละเอียดของอาชีพ

นักเศรษฐศาสตร์? เป็นวิชาชีพที่ใช้ความรู้ระหว่างหลักตรรกศาสตร์ และศิลปะศาสตร์เป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค้า และมีประสิทธิภาพ? เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การวางแผนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวเศรษฐกิจและสังคม

2. ทำการวิจัยค้นคว้าสภาพปัญหาต่าง ๆ? ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน

3. ศึกษา? สำรวจข้อมูล? เก็บรวบรวมเป็นสถิติเพื่อนำมาพิจารณาในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา

4. วิเคราะห์เศรษฐกิจ

5. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความสามารถทางตรรกศาสตร์

2. บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ

3. มีความสามารถทางด้านภาษา

4. มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์

5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

6. มีความสามารถด้านสังคมและการบริหารงาน

7. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. นักเศรษฐศาสตร์

2. นักวิเคราะห์

3. ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ

4. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การเป็นนักเศรษฐศาสตร์? จะต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านตรรกศาสตร์ มีความสามารถทางด้านการคำนวณ? วางแผน? คิดวิเคราะห์ต่าง ๆ? ด้วยความรอบคอบ ซึ่งต้องใช้ความสามารถทางด้านความรู้และหลักเหตุผล เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพสูงสุด

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

28/11/2554

?