?

อาชีพที่ปรึกษาทางกฎหมาย

?

รายละเอียดของอาชีพ

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงาน? ห้างร้าน? ธุรกิจ? ภาครัฐ? เอกชน? และผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องด้วยปัจจุบันและอนาคตการมีข้อพิพาทต่าง ๆ? ทั้งทางด้านธุรกิจ ?ด้านกฎหมายระหว่างประเทศจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนถึงข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับภาครัฐ? เอกชนกับเอกชนจะเกิดขึ้นบ่อย อาชีพที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจึงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมหาศาลเช่นกัน

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

2.? ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

3. ?ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการค้า

4.? ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายลิขสิทธิ์

5.? ตัวแทนด้านกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ? หรือส่วนบุคคล

6. ?ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ใช้บริการ

7.? อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีความสามารถด้านการใช้เหตุผลสูง

2.? มีทักษะไหวพริบดี

3.? มีความสามารถด้านการค้นคว้าและการสืบเสาะหาข้อมูลได้ดี

4. ?มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5.? มีความสามารถทางภาษา

6.? มีความรอบรู้ด้านคดีความ? และคำพิพากษาต่างๆ

7.? มีความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ

8.? รักความยุติธรรม

9.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ทนายความ

2.? ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

3.? นักกฎหมาย

4.? ผู้ประกอบการด้านการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

9.? ครูอาจารย์สอนกฎหมาย

10.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์

2.? ห้องสมุด

3.? ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่นๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นอาชีพที่มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ? และมีรายได้ดีถึงดีมาก? ผู้สนใจเรียนด้านกฎหมายลองศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ? ให้มาก? และมั่นศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ? น้อง ๆ? ก็จะมีโอกาสเรียนต่อด้านกฎหมายง่ายขึ้นนะครับ

?

?

เขียน? วันที่ 26/12/2554

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?