สรุปผลสำรวจความต้องการด้านเนื้อหาหมวดแนะแนวอาชีพของผู้เข้าใช้บริการนิวแนวดอทเน็ต ระหว่างปี 2555 - 2556

?

พบว่า??? หมวดแนะแนวอาชีพ ?มีความต้องการเนื้อหาส่วนใหญ่สรุปได้ ดังนี้

?

ความรู้เรื่องอาชีพ???? ????????คิดเป็นร้อยละ? 30.4 %

ข้อมูลอาชีพต่าง ๆ???????? ???คิดเป็นร้อยละ? 30.3 %

ข้อมูลอาชีพอิสระ??????? ?????คิดเป็นร้อยละ? 18.4 %

เนื้อหาข่าวอาชีพ? ?????????????คิดเป็นร้อยละ? 18.3 %

ข้อมูลการฝึกอบรมต่าง ๆ? คิดเป็นร้อยละ?? 2.6 %

?

จากผลการการสำรวจที่ผ่านมา พบว่า?? กลุ่มเป้าหมายในการเข้าใช้บริการในหมวดแนะแนวอาชีพ? มีผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการข้อมูลด้านความรู้เรื่องอาชีพมากที่สุด? รองลงมาคือ ข้อมูลอาชีพต่าง ๆ? ข้อมูลอาชีพอิสระ? และอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนองต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม? ในหมวดนี้ admin และทีมงานนิวแนว จึงได้เตรียมพัฒนาเนื้อหาในหมวดนี้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับผู้เข้าใช้โดยจะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องอาชีพ? ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพอิสระ? อาชีพเสริม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ?เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการแนะแนวออนไลน์ทุกท่าน?

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสำรวจ

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกท่าน

?

ทีมงานแนะแนว

วันที่โพส

?

23/12/2556