อาชีพนักจัดรายการทีวี

รายละเอียดของอาชีพ

นักจัดรายการทีวี หรือ นักจัดรายการโทรทัศน์ คือ ผู้ดำเนินรายการ เป็นพิธีกรที่คอยดำเนินรายการให้น่าสนใจ ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ นำเสนอข่าวสารสารประโยชน์ เรื่องราวความบันเทิง

อาชีพพิธีกรหน้าจอทีวี จึงเป็นอีกอาชีพที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผู้คนในสังคมยอมรับและได้รับการยกย่องทางสังคม

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ดำเนินรายการ

2. ให้สาระข้อมูลต่าง ๆ

3. ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม

4. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีทักษะการใช้ภาษาในระดับดี

2. ชอบการสื่อสารกับผู้คน

3. ชื่นชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

6. มีนิสัยรักการอ่าน

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

8. ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี

9. มีความตั้งใจและความพยายามสูง

10. เป็นนักพัฒนา

11. ชอบการเปลี่ยนแปลง

12. มีบุคลิกภาพดี

13. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

14. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พิธีกรผู้ดำเนินรายการ

2. เจ้าของรายการทีวี

3. ผู้ประกอบการด้านสื่อ

4. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องแนะแนวประจำโรงเรียน

2. ห้องสมุด

3. เว็บไซต์ต่าง ๆ

4. รายการทีวี

5. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดสอนสาขาสื่อสารมวลชน

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพผู้ดำเนินรายการทีวี เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถ และสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อให้เป็นที่รู้จักของประชาชน มีเทคนิค วิธีการดำเนินรายการที่ดึงดูดความสนใจ มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ผู้สนใจประกอบอาชีพพิธีกร ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการสมัครงาน หรือเลือกเรียนสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู