อาชีพวิทยากร

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพวิทยากร? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูด การจัดกิจกรรม การจัดอบรม และบรรยายเรื่องราวต่าง ๆ? เช่น? การจัดรายการ? การพูดบรรยายเชิงวิชาการ การพูดบรรยายเรื่องราวที่วิทยากรแต่ละท่านมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ?และอื่น ๆ? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? การพูดบรรยาย

2.? การพูดให้ความรู้

3.? การพูดสร้างอารมณ์ขัน

4.? การพูดสร้างแรงบันดาลใจ

5.? การพูดสร้างพลังชีวิต

6.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? ชอบพูดชอบเจรจา

2.? มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.? มีความสามารถด้านการสื่อสาร

4.? มีความคิดสร้างสรรค์

5.?? มีไหวพริบปฏิภาณ

6.? มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

7.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? วิทยากร

2.? นักวิชาการ

3.? นักธุรกิจ

4.? ที่ปรึกษา

5.? อื่นๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอาชีพ

?

อาชีพวิทยากร? เป็นอาชีพที่ต้องใช้ประสบการณ์? และความรู้เฉพาะทางที่มีจุดเด่นเฉพาะบุคคล? ซึ่งอาชีพวิทยากรในยุคปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ? เช่น

- วิทยากรนักพูด บุคคลเหล่านี้บางท่านประกอบอาชีพเป็นนักพูดโดยตรง? บางท่านทำเป็นอาชีพเสริมก็มี? ท่านที่เป็นวิทยากรรักพูดแต่ละท่านก็จะมีแนวการพูดและความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป

- วิทยากรที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ? บุคคลเหล่านี้จะหาแนวคิด เรื่องราวและประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานหรือการเรียนมาพูดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามและเกิดแรงบันดาลใจดี ๆ ในการกระทำในสิ่งที่ผู้ฟังอย่างจะทำให้สำเร็จ? จึงเกิดอาชีพวิทยากรที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจขึ้น

- วิทยากรเฉพาะทาง สาขาต่าง ๆ คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญพิเศษที่สั่งสมจากประสบการณ์และการทำงานของตนเอง? วิทยากรเฉพาะทางส่วนใหญ่จะมาจากสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ทำอาชีพเป็นวิทยากรโดยตรงแต่รับเชิญมาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายประสบการณ์ความรู้ที่แต่ละท่านมีให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ มากขึ้น? ซึ่งอัตราค่าจ้างก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ บางท่านอาจค่าตัวแพง? บางท่านอาจไม่รับค่าตัวก็มีขึ้นอยู่กับความกรุณาของท่านวิทยากรนั้น? ๆ

และ ฯลฯ

ฉะนั้นน้อง ๆ ที่สนใจประกอบอาชีพวิทยากรต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป? น้อง ๆ ก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิทยากรชั้นแนวหน้าของบ้านเรานะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

?

20/09/2556