?

อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง? และการดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์? เช่น? คอมพิวเตอร์? เครื่องใช้ไฟฟ้า?? ตู้เย็น? แอร์? เครื่องทำความร้อย? เต้าอบ? และอื่น ๆ? ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า? เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

2.? เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

3.? อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีความละเอียดมุ่งมันในการทำงาน

2.? มีความรอบครอบ

3.? มีความซื่อสัตย์

4.? มีความขยัน

5.? มีความอดทน

6.? มีใจรักงานช่าง

7.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2.? ช่างในโรงงานอุตสาหกรรม

3.? เจ้าของกิจการร้านอิเล็กทรอนิกส์

4.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? วิทยาลัยเทคนิค

3.? ศูนย์อบรมฝีมือแรงงาน

4.? วิทยาลัยสารพัดช่าง

5.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

6.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

7.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง? เนื่องจากปัจจุบันและอนาคตสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจะมีมากขึ้น? ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้น? ดังนั้นจึงมีช่างอิเล็กทรอนิกส์ค่อยช่วยเหลือในการตรวจสอบความผิดปกติในการทำงานของเครื่องใช้และซ่อมบำรุง? เป็นต้น

?

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?

?