?

อาชีพช่างยนต์

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างยนต์? คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์กลไก? เช่น? ระบบการทำงานเครื่องยนต์? การซ่อมบำรุง? การเปลี่ยนอุปกรณ์? การบำรุงรักษาเครื่องยนต์? และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ?งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์

2.? งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์

3.? การตรวจเช็คเครื่องยนต์

4.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีร่างกายแข็งแรง

2.? มีความระเอียดรอบครอบ

3.? มีความอดทน

4.? มีความสามารถทางด้านการคำนวณ

5.? มีความซื่อสัตย์

6.? อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ช่างยนต์ประจำหน่วยงานของรัฐ

2.? ช่างยนต์ปะจำหน่วยงานของเอกชน

3.? ช่างยนต์ประจำศูนย์

4.? เจ้าของกิจการซ่อมบำรุงรถยนต์

5.? อื่น ๆ

?

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? วิทยาลัยเทคนิค

3.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

5.? อื่น ๆ

?

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างยนต์เป็นอาชีพที่มีความต้องการ เนื่องจากรถยนต์? รถจักรยานยนต์มีจำนวนเพิ่มขึ้น? ทำให้ความต้องการด้านการซ่อมบำรุง? การเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์บางส่วนจำเป็นต้องให้ช่างผู้ชำนาญการช่วยเปลี่ยน และบำรุงรักษา?? ฉะนั้นผู้สนใจอาชีพช่างยนต์ลองหาข้อมูลจากวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาช่างยนต์ดูนะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?