อาชีพเว็บมาสเตอร์

รายละเอียดของอาชีพ

เว็บมาสเตอร์ คือ ผู้ควบคุมระบบเว็บไซต์ บริหารจัดการทุกส่วนของเว็บไซต์นั้น ๆ

เขียนบทความ สร้าง ออกแบบ ดีไซด์เว็บไซต์ ดูแลระบบ และรับผิดชอบทุกส่วนของเว็บไซต์

วางแผน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ควบคุมระบบเว็บไซต์

2. เขียนบทความต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์

3. พัฒนาเว็บไซต์

4. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

5. วิเคราะห์และเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์

6. อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบดับพื้นฐานถึงระดับกลาง

2. มีความรู้พื้นฐานภาษา HTML XML CSS PHP JAVA และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเว็บไซต์

3. มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ

4. มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ และการใช้เว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ

5. ชอบการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

6. ชอบการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ตามความสนใจ

7. ชื่นชอบการใช้อินเตอร์เน็ต

8. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเว็บไซต์ต่าง ๆ

2. เจ้าของเว็บไซต์

3. ผู้พัฒนาเว็บไซต์

4. เว็บดีไซด์

5. นักเขียนออนไลน์

6. เจ้าของบริษัทเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเว็บไซต์

7. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. อินเตอร์เน็ต

2. หนังสือการสร้างเว็บไซต์ตามท้องตลาดทั่วไป

3. มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4. ห้องสมุดต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

สำหรับอาชีพเว็บมาสเตอร์เป็นอาชีพที่น่าสนใจและมีผู้สนใจประกอบอาชีพเว็บมาสเตอร์มากขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันการสร้างเว็บไซต์ เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยวิธีการสร้างเว็บไซต์

จากเว็บสำเร็จรูป เว็บกึ่งสำเร็จรูป และโปรแกรมสำเร็จรูป มากมาย

และยังสามารถสร้างรายได้ขึ้นเรื่อยตามขนาดของเว็บไซต์

ตัวอย่างความสำเร็จของผู้สร้างเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าของเว็บไซต์ เช่น

เว็บ facebook เว็บ google เป็นต้น

?

เขียน วันที่ 21/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู