Print
Category: หมวดทักษะความชำนาญ
Hits: 1711

อาชีพพิมพ์เอกสาร

จัดพิมพ์เอกสารมีความสำคัญและความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันในทุกด้าน โดยเฉพาะการทำงานและการศึกษา การจัดพิมพ์เอกสารนับเป็นเรื่องใหญ่มาก เรื่องจากต้องใช้ความสามารถและความชำนาญพิเศษเพื่อให้ผลงานพิมพ์เอกสารออกมาสมบูรณ์ ถูกหลักการตามรูปแบบที่กำหนด

และที่สำคัญคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาและไม่ชำนาญการพิมพ์

จึงต้องพึ่งพานักพิมพ์มืออาชีพสำหรับช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด

อาชีพรับจ้างพิมพ์เอกสารจึงถือกำเนิดขึ้น และนับวันอาชีพนี้จะเริ่มขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามประชากรที่เพิ่มปริมาณขึ้นทุกวัน

การเรียนรู้การพิมพ์เอกสารจึงมีความจำเป็นและความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในยุคสังคมแห่งความรีบเร่งผู้คนไม่มีเวลามาจัดพิมพ์เอกสารด้วยตนเอง การรับพิมพ์เอกสารจึงเป็นช่องทางประกอบอาชีพรับพิมพ์เอกสารที่สามารถขยายขีดความสามารถได้

?

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพรับพิมพ์เอกสารควรมีคุณสมบัติดังนี้

1.? รักการพิมพ์งาน

2. ใช้คอมพิวเตอร์เป็น

3. รักการศึกษาค้นคว้า

4.? รู้จักแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

5.? รู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณ์

6. รู้จักวิธีการจัดพิมพ์เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ทุกรูปแบบ

7. เป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

8. รักการอ่านหนังสือ

9. ชอบขีดเขียนเรื่องราวต่าง ๆ

10.? และอื่น ๆ

?

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพพิมพ์เอกสาร ควรรู้และควรใส่ใจ เมื่อก้าวเข้าสู่สายอาชีพนักพิมพ์เอกสาร เพื่อพัฒนาตนเองได้จนถึงขีดสูงสุดของสายอาชีพพิมพ์เอกสารคือการเป็นนักเขียน นักแปล นักเรียบเรียงเอกสาร หรือบรรณาธิการ เป็นต้น

?

หนทางเจริญก้าวหน้าของอาชีพพิมพ์เอกสาร

1. ระดับพื้นฐาน เป็นผู้ประกอบการงานพิมพ์เอกสารขนาดเล็ก

2. เป็นเจ้าของร้านพิมพ์งานร้านถ่ายเอกสาร

3. เป็นนักเรียบเรียงเอกสาร นักแปล

4.? เป็นนักเขียน

5.? เป็นผู้เชียวชาญด้านงานพิมพ์

6. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตตำรา และสื่อต่าง ๆ

7. บรรณาธิการ

8.? อื่น ๆ

?

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. หนังสือการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ คู่มือการทำงานวิจัย คู่มือวิทยานิพนธ์

3. ห้องแนะแนว

4. เว็บไซต์ต่างๆ

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

การทำงานทุกอาชีพล้วนมีหนทางความเจริญก้าวหน้า ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพตามความสนใจของตน ควรเข้าใจถึงความสนใจและความถนัดของตนเอง

อาชีพต่าง ๆ ที่ทำจึงจะมีความเจริญก้าวหน้า และมีความสุขกับการทำงาน

งานถูกกับคน คนถูกกับงาน ความเจริญก้าวหน้าย่อมไม่ไกลจากความจริง

?

เขียน วันที่ 31/12/2553

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู