?

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตัดเย็บเสื้อผ้าทั้งชายและหญิง สำหรับใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มปกปิดร่างกาย เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อผู้สวมใส่

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า สามารถพัฒนาได้ถึงระดับสูงสุดคือ มีแบรนเป็นของตนเองหรือเป็นเจ้าของห้องเสื้อดังๆ

การตัดเย็บเสื้อผ้า แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เสื้อผ้าสำหรับเด็ก เสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่ เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิง เสื้อผ้าสำหรับผู้ชาย เสื้อผ้าสำหรับทำงาน เสื้อผ้าสำหรับแฟชั่น ตลอดจนถึงเสื้อผ้าเฉพาะกลุ่มอย่างเช่น เสื้อผ้าคนอ้วน เสื้อผ้าคนเตี้ย เสื้อผ้าคนตัวโต เสื้อผ้าสำหรับชายรักชาย เสื้อผ้าสำหรับหญิงรักหญิง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ การใช้เสื้อผ้าในรูปแบบต่าง ๆ

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าจึงเป็นได้ทั้งอาชีพอิสระและอาชีพประจำที่น่าสนใจ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ตัดเย็บเสื้อผ้า

2. ออกแบบเสื้อผ้า

3. วางโครงแบบเสื้อผ้า

4. เย็บปักเสื้อผ้า

5. การใช้เครื่องจักรในงานตัดเย็บ

6. อื่นๆ

?

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความชื่นชอบการตัดเย็บเสื้อผ้า

2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3. มีความละเอียด

4. มีความอดทน พยายามสูง

5. มีพื้นฐานการการเขียนแบบโครงสร้างเสื้อผ้า

6. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานเย็บผ้า

2. ช่างเย็บผ้าอิสระ

3. นักออกแบบเสื่อผ้า/แฟชั่น

4. เจ้าของกิจการห้องเสื้อ/เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้า

5. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. วิทยาลัยอาชีพต่าง ๆ

2. วิทยาลัยสารพัดช่าง

3. ห้องสมุด

4. หนังสือนิตยสารของผู้หญิงต่าง ๆ

5. โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้า

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า มีโอกาสเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เพราะเสื้อผ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุก ๆ คน

อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่สร้างฐานะและเลี้ยงชีพได้ อีกทั้งยังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของกิจการได้โดยง่าย แต่ต้องมีฝีมือ เป็นที่พึงพอใจของลูกค้าด้วย

?

เขียน วันที่ 25/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?